مراکز همکار

1- شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان وابسته به هلدینگ کشوری پیشخوان دولت
2- کانون آگهی وتبلیغات تابش
3- گروه مهندسی شایگان
4- بیمه پارسیان نمایندگی سرکار خانم قانی
5- انجمن حمایت از بیماران خاص
6- انجمن حمایت از MSایران
7- مجتمع درمانگاهی امام خمینی اصفهان
8- کلینیک مهرومادر اصفهان
9- درمانگاه آراد اصفهان
10- بولینگ جی
11- سینما قدس
12- کلینیک دی شهرکرد
13- کلینیک امام حسن مجتبی کاشان
14- فروشگاه های زنجیره ای ایهام اصفهان
15- هایپر مارکت برج کاوه اصفهان
16- فروشگاه تعاونی مصرف راه وترابری اصفهان
17- پیتزا جمیرا
18- انتشارات جنگل اصفهان
19- کانون آموزشی قلم چی(دکتر شفیعی) اصفهان
20- مرکز کشف استعداد کودک ونوجوان اصفهان
21- مرکز تحقیقات دکتر محمد شفیعی اصفهان
22- شهر کتاب
23- ....